تازه ها


بنیاد نخبگان استان خوزستان به استناد آیین نامه تاسیس و اداره دفتر نخبگان استان بنیاد ملی نخبگان و با پیگیری های استاندار محترم استان خوزستان جناب آقای دکتر حجازی با انتصاب دکتر محمدعلی فیروزی به عنوان سرپرست دفتر نخبگان، فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. 

شناسایی، جذب و تسهیل و تسریع اقدامات حمایتی از استعدادهای برتر، نخبگان و مخترعان و استفاده از توانمندی آنها جهت رفع نیازهای استان را می­توان به عنوان مهمترین رسالت این بنیاد در استان خوزستان معرفی نمود.